ข้อมูลที่เอ็นเอชจีเก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์

        ได้แก่ข้อมูลที่ท่านให้แก่เอ็นเอชจีโดยตรง และ ข้อมูลจากการเข้าใช้บริการของท่าน ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิในความเป็นส่วนตัว

 

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

        อ็นเอชจีอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ของเอ็นเอชจี และนำไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถเลือกที่จะให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม การไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลอาจทำให้ใช้บริการเว็บไซต์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เอ็นเอชจีอาจเก็บข้อมูลของท่านโดยใช้คุ๊กกี้หรือเครื่องมืออื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

         เอ็นเอชจีอาจนำข้อมูลส่วนบุคค ลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ หรือตามวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่แจ้งขณะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือที่ท่านได้ให้ความยินยอมหลังจากเอ็นเอชจีเก็บข้อมูลไปแล้ว เอ็นเอชจีจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อทำตามวัตถุประสงค์นั้นๆ

 

การเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

         เอ็นเอชจีจะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
                 1. กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อปฎิบัติตามคำสั่งหรือคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย
                 2. เมื่อเอ็นเอชจีเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายใดๆ หรือเพื่อการสอบสวนการกระทำอันอาจผิดกฎหมาย
         เอ็นเอชจีอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างบริษัทในเอ็นเอชจีด้วยกัน และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ให้บริการของเอ็นเอชจี หรือผู้ให้บริการที่เอ็นเอชจี กำหนดให้บริการแก่ท่านแทนเอ็นเอชจี ผู้ให้บริการเหล่านี้จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเว้นแต่ตามที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น เอ็นเอชจีขอสงวนสิทธิ ในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลหากมีการจำหน่ายหรือโอนย้ายกิจการหรือสินทรัพย์ของเอ็นเอชจี

 

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

         เอ็นเอชจีได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เอ็นเอชจีได้รับผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อมิให้มีการเปิดเผย ใช้งาน เปลี่ยนแปลงหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

          เอ็นเอชจีอาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยประกาศบนเว็บไซต์พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด เอ็นเอชจีแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นประจำ การที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเว็บไซต์ของเอ็นเอชจีต่อไป หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว จะถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมต่อไปจากเว็บไซต์ของเอ็นเอชจี

         เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อไปจากเว็บของเอ็นเอชจีอาจมีนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของตนเอง ท่านควรตรวจสอบเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว เอ็นเอชจีไม่รับผิดในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากเนื้อหาหรือการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว

 

ข้อมูลที่ให้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

         หากท่านใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถระบุตำแหน่งได้ (location-enabled product) อาจมีการส่งข้อมูลที่ระบุตำแหน่งของท่าน เอ็นเอชจีจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อการให้บริการที่ท่านต้องการเท่านั้น
         แอพพลิเคชั่นมือถือที่มีการใช้งานเว็บไซต์อาจใช้คุ๊กกี้ web beacon หรือวิธีการอื่นใดเพื่อปรับค่าการท่องเว็บไซต์ของท่าน
         แอพพลิเคชั่นมือถือบางชนิดอาจใช้งาน Google Analytics หรือเครื่องมืออื่นที่มีลักษณะคล้ายกันในการจัดเก็บข้อมูลประเภทไม่ระบุตัวตนของท่าน เพื่อช่วยให้เอ็นเอชจีสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และปรับปรุงแอพพลิเคชั่น ทั้งนี้ เอ็นเอชจีจะรับทราบแค่เพียงว่ามีการใช้บริการและคุณสมบัติใดมากที่สุด ผ่านทางแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ตลอดจนข้อมูลประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ ลักษณะของฮาร์ดแวร์ ประเทศและภาษาที่ใช้ในการดาวน์โหลด
         การใช้ข้อมูลที่เอ็นเอชจีได้รับผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

การแบ่งปันข้อมูลที่เก็บโดยอุปกรณ์เคลื่อนที่

        เอ็นเอชจีอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่คู่ค้าซึ่งเป็นผู้ให้บริการเท่าที่จำเป็นต่อการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
        คำขอใดๆ ก็ตามจะถูกส่งผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านซึ่งอาจเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนบุคคล ของผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
        ผลิตภัณฑ์และบริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่รวมทั้งผู้ประกอบการใด อาจทำให้ท่านสามารถโต้ตอบและแบ่งปันข้อมูลของท่านกับผู้อื่นได้ กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว ของผู้ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

คุณภาพมาตรฐาน

      สร้างความพึงพอใจสูงสุดด้านโลจิสติกส์และด้านเทคโนโลยีการผลิต เป็นหนึ่งในผู้นำ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ ที่เข้าใจและมีส่วนร่วมในทุกธุรกิจของบริษัทในเครือ และคู่ค้า

ติดต่อเรา

บริษัท น่ำเฮง โลจิสติกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สำนักงานใหญ่ : 569 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
อีเมล: admin@namhenggroup.com
ฝ่ายบุคคล: personal@namhenggroup.com
โทร: +662-295-0901 ถึง 10