...เป็นหนึ่งในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จและขยายพื้นที่การผลิตสินค้าและบริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย...

 

 

มีความมุ่งมั่นและพัฒนา

          1. พัฒนา คุณภาพสินค้าและบริการ , ระบบการบริหารจัดการ ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและทันเวลา

       2. ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางธรรมาภิบาล

       3. เชื่อมั่นในคุณค่าของทรัพยากรบุคคล


มีการดูแลเอาใจใส่ ตั้งใจปฏิบัติ

        1. บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ที่ชัดเจนสอดคล้องส่งเสริมในแต่ละงาน ไม่ขัดแย้งหรือทับซ้อนกัน

       2. มีระบบงานที่กระชับรัดกุม คล่องตัว ง่ายต่อการติดตามตรวจสอบ

       3. พนักงานทุกคนรู้รักสามัคคี มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และจรรยาบรรณ

       4. การเอาใจใส่และปฏิบัติ ตามความต้องการของลูกค้าด้วยดี สม่ำเสมอ


วัฒนธรรมองค์กร

         มีระเบียบวินัย เข้าใจงานในหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทิภาพและประสิทธิผล

       สร้างโอกาสที่ดีทันสมัย สามารถนำมาพัฒนาตนเองและองค์กร

       ตรวจคุณภาพก่อนทุกครั้ง ตอบสนองความต้องการลูกค้า

 

 

คุณภาพมาตรฐาน

คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ
บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต(1992) จำกัดเป็นบริษัทในเครือน่ำเฮงกรุ๊ปมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 569 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 บนเนื้อที่กว่า 5 ไร่ โดยได้ดำเนินธุรกิจผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจำหน่ายแก่หน่วยงานก่อสร้างทั่วไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 เป็นต้นมา

ติดต่อเรา

บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต(1992) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สำนักงานใหญ่ : 569 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
อีเมล: admin@namhenggroup.com
ฝ่ายบุคคล: personal@namhenggroup.com
โทร: +662-295-0901 ถึง 10