บริบทองค์กร

          บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2523 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ บนเนื้อที่ 5 ไร่ สถานที่ตั้ง 569 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 1,250 คน ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตและบริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ( Ready Mixed Concrete ) ให้ลูกค้าในประเทศ ซึ่งมีทั้งลูกค้าที่เป็นหน่วยงานของทางราชการและเอกชน มีหน่วยผลิตสินค้าและบริการ ในกรุงเทพและปริมณฑลและต่างจังหวัด มีสาขารวมมากกว่า 50 หน่วยผลิต มีกำลังผลิตที่สามารถให้บริการลูกค้าได้มากว่า 150,000 ลบ.เมตร/เดือนภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จ่ากัด มีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย กระบวนการผลิตจะถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร On-Line โดยใช้ระบบ SAP และได้นำเอา ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มาใช้บริหารจัดการกระบวนการต่างๆ ทุกหน่วยผลิต เพื่อมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด นโยบายคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ว่า “คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ ” ในการบริหารคุณภาพ ในแต่ละกระบวนการได้กำหนดเป้าหมายคุณภาพและพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่ความมุ่งมั่นให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพและการขจัดความเสี่ยงต่างๆให้สำเร็จ และได้คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานที่เหมาะสมทุกหน่วยผลิต โดยเริ่มนำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) มาใช้ ที่หน่วยผลิตวัชรพล ก่อน เพื่อนำร่องและขยายไปตามหน่วยผลิตอื่นๆในอนาคต


นโยบายคุณภาพ ISO 9001 : 2015

           “ คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ ” ในการบริหารคุณภาพ ในแต่ละกระบวนการได้กำหนดเป้าหมายคุณภาพและพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่ความมุ่งมั่นให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพและการขจัดความเสี่ยงต่างๆให้สำเร็จ และได้คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานที่เหมาะสมทุกหน่วยผลิต โดยเริ่มนำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) มาใช้ ที่หน่วยผลิตวัชรพล ก่อน เพื่อนำร่องและขยายไปตามหน่วยผลิตอื่นๆในอนาคต


นโยบายสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

           “ คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ” ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ได้ประเมินกิจกรรมทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้น ทั้งภายในและภายนอกหน่วยผลิตที่มีความเสี่ยงกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการปกป้อง ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในกรณีภัยธรรมชาติได้เฝ้าระวัง มีการเตรียมการป้องกันแก้ไขให้เหมาะสม เช่นกรณีภัยแล้งหรือน้ำไม่เพียงพอได้เตรียมถังสำรองน้ำขนาดใหญ่ไว้ให้เพียงพอสำหรับการผลิตและควบคุมสภาพแวดล้อมในหน่วยผลิต กรณีน้ำท่วมที่พบว่ามีแนวโน้มจะเกิดขึ้น ได้เตรียมการยกอุปกรณ์ที่อยู่ต่ำให้ขึ้นที่สูงขึ้นในระดับที่เหมาะสม ขนย้ายสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและอพยพประชากรในหน่วย ออกนอกสถานที่ไปในที่ปลอดภัย สิ่งปลูกสร้างในบริเวณได้ดำเนินการถูกต้องตามหลักวิศวกรรม มีการรับรองการก่อสร้างอย่างถูกต้อง สามารถรองรับแผ่นดินไหวในระดับพื้นฐานได้ สำหรับกรณีอื่นๆให้เฝ้าระวังและปฏิบัติตามสภาวะฉุกเฉินต่อไป จัดให้มีการฝึกอบรม พนักงานทุกระดับ ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึงวิธีการทำงานเป็นทีม ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาระดับมาตรฐานได้อย่างยั่งยืน และพัฒนาสู่มาตรฐานอื่น ๆ ต่อไป

 

             จากการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ ธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา มีจุดแข็ง จุดอ่อน จุดขาย แต่ละองค์กรต่างกัน การระบุประเด็นภายนอกภายใน มีการจัดทำ SWOT Analysis จึงต้องมีการปรับปรุงระบบบริหารงานอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับความต้องการ

 

 

คุณภาพมาตรฐาน

คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ
บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต(1992) จำกัดเป็นบริษัทในเครือน่ำเฮงกรุ๊ปมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 569 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 บนเนื้อที่กว่า 5 ไร่ โดยได้ดำเนินธุรกิจผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจำหน่ายแก่หน่วยงานก่อสร้างทั่วไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 เป็นต้นมา

ติดต่อเรา

บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต(1992) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สำนักงานใหญ่ : 569 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
อีเมล: admin@namhenggroup.com
ฝ่ายบุคคล: personal@namhenggroup.com
โทร: +662-295-0901 ถึง 10