วิสัยทัศน์

...เป็นหนึ่งในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จและขยายพื้นที่การผลิตสินค้าและบริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย...


นโยบาย

มีความมุ่งมั่นและพัฒนา

1. พัฒนา คุณภาพสินค้าและบริการ , ระบบการบริหารจัดการ ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและทันเวลา

2. ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางธรรมาภิบาล

3. เชื่อมั่นในคุณค่าของทรัพยากรบุคคล


มีการดูแลเอาใจใส่ ตั้งใจปฏิบัติ

1. บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ที่ชัดเจนสอดคล้องส่งเสริมในแต่ละงาน ไม่ขัดแย้งหรือทับซ้อนกัน

2. มีระบบงานที่กระชับรัดกุม คล่องตัว ง่ายต่อการติดตามตรวจสอบ

3. พนักงานทุกคนรู้รักสามัคคี มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และจรรยาบรรณ

4. การเอาใจใส่และปฏิบัติ ตามความต้องการของลูกค้าด้วยดี สม่ำเสมอ


วัฒนธรรมองค์กร

มีระเบียบวินัย เข้าใจงานในหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทิภาพและประสิทธิผล

สร้างโอกาสที่ดีทันสมัย สามารถนำมาพัฒนาตนเองและองค์กร

ตรวจคุณภาพก่อนทุกครั้ง ตอบสนองความต้องการลูกค้า