คณะผู้บริหาร
คุณสุริยัน ปีติพีรกุล
ประธานกรรมการ
คุณพรทิพย์ อึ้งสกุล
รองประธานกรรมการ
คุณวสันต์ ปีติพีรกุล
กรรมการผู้จัดการ
คุณ สมศักดิ์ วิชัยวัฒนา
ผู้จัดการโรงงาน
คุณ สมบูรณ์ พริ้งไพเราะ
รองผู้จัดการฝ่ายเหมือง
คุณ ไสว ผอบเงิน
รองผู้จัดการฝ่ายโรงโม่
คุณ ไชโย ยิ้มรอด
ผู้จัดการฝ่ายเหมือง