คณะผู้บริหาร
คุณสุริยัน ปีติพีรกุล
ประธานกรรมการ
คุณพรทิพย์ อึ้งสกุล
รองประธานกรรมการ
คุณวสันต์ ปีติพีรกุล
กรรมการผู้จัดการ
คุณธนเดช อุ่นพานทอง
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี