คุณสุริยัน ปีติพีรกุล
ประธานกรรมการ
 
 
 
คุณพรทิพย์ อึ้งสกุล
รองประธานกรรมการ
 
 
 
คุณวสันต์ ปีติพีรกุล
กรรมการผู้จัดการ
 
 
 
คุณจันทรา ปีติพีรกุล
รองกรรมการผู้จัดการ
 
 
 
คุณพิญ ปีติพีรกุล
รองกรรมการผู้จัดการ
 
 
 
คุณฉันทนา เมธาวัฒน์ธรากุล
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
 
 
 
คุณสมจิตร ปานศรี
หัวหน้าส่วนบัญชี
 
 
 
คุณสวรรยา เจริญเสิศสกุล
หัวหน้าแผนกบัญชีทั่วไป