ประวัติความเป็นมา


บริบทองค์กร

บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2523 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ส่านักงานใหญ่ตั้งอยู่ บนเนื้อที่ 5 ไร่ สถานที่ตั้ง 569 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 1,250 คน ด่าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตและบริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ( Ready Mixed Concrete ) ให้ลูกค้าในประเทศ ซึ่งมีทั้งลูกค้าที่เป็นหน่วยงานของทางราชการและเอกชน มีหน่วยผลิตสินค้าและบริการ ในกรุงเทพและปริมณฑลและต่างจังหวัด มีสาขารวมมากกว่า 50 หน่วยผลิต มีก่าลังผลิตที่สามารถให้บริการลูกค้าได้มากว่า 150,000 ลบ.เมตร/เดือนภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จ่ากัด มีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการท่างาน และรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย กระบวนการผลิตจะถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร On-Line โดยใช้ระบบ SAP และได้น่าเอา ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มาใช้บริหารจัดการกระบวนการต่างๆ ทุกหน่วยผลิต เพื่อมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด นโยบายคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ปี 2559 ว่า “คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ ” ในการบริหารคุณภาพ ในแต่ละกระบวนการได้ก่าหนดเป้าหมายคุณภาพและพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อน่าไปสู่ความมุ่งมั่นให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพและการขจัดความเสี่ยงต่างๆให้ส่าเร็จ และได้ค่านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานที่เหมาะสมทุกหน่วยผลิต โดยเริ่มน่าระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) มาใช้ ที่หน่วยผลิตวัชรพล ก่อน เพื่อน่าร่องและขยายไปตามหน่วยผลิตอื่นๆในอนาคต


นโยบายคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ปี 2559 ว่า

“ คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ ” ในการบริหารคุณภาพ ในแต่ละกระบวนการได้ก่าหนดเป้าหมายคุณภาพและพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อน่าไปสู่ความมุ่งมั่นให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพและการขจัดความเสี่ยงต่างๆให้ส่าเร็จ และได้ค่านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานที่เหมาะสมทุกหน่วยผลิต โดยเริ่มน่าระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) มาใช้ ที่หน่วยผลิตวัชรพล ก่อน เพื่อน่าร่องและขยายไปตามหน่วยผลิตอื่นๆในอนาคต


นโยบายสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

“ คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ” ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ได้ประเมินกิจกรรมทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้น ทั้งภายในและภายนอกหน่วยผลิตที่มีความเสี่ยงกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการปกป้อง ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในกรณีภัยธรรมชาติได้เฝ้าระวัง มีการเตรียมการป้องกันแก้ไขให้เหมาะสม เช่นกรณีภัยแล้งหรือน้าไม่เพียงพอได้เตรียมถังส่ารองน้ำขนาดใหญ่ไว้ให้เพียงพอส่าหรับการผลิตและควบคุมสภาพแวดล้อมในหน่วยผลิต กรณีน้าท่วมที่พบว่ามีแนวโน้มจะเกิดขึ้น ได้เตรียมการยกอุปกรณ์ที่อยู่ต่ำให้ขึ้นที่สูงขึ้นในระดับที่เหมาะสม ขนย้ายสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและอพยพประชากรในหน่วย ออกนอกสถานที่ไปในที่ปลอดภัย สิ่งปลูกสร้างในบริเวณได้ด่าเนินการถูกต้องตามหลักวิศวกรรม มีการรับรองการก่อสร้างอย่างถูกต้อง สามารถรองรับแผ่นดินไหวในระดับพื้นฐานได้ ส่าหรับกรณีอื่นๆให้เฝ้าระวังและปฏิบัติตามสภาวะฉุกเฉินต่อไป จัดให้มีการฝึกอบรม พนักงานทุกระดับ ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึงวิธีการท่างานเป็นทีม ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาระดับมาตรฐานได้อย่างยั่งยืน และพัฒนาสู่มาตรฐานอื่น ๆ ต่อไป


จากการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ ธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา มีจุดแข็ง จุดอ่อน จุดขาย แต่ละองค์กรต่างกัน การระบุประเด็นภายนอกภายใน มีการจัดทำ SWOT Analysis จึงต้องมีการปรับปรุงระบบบริหารงานอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับความต้องการ