คณะผู้บริหาร
คุณสุริยัน ปีติพีรกุล
ประธานกรรมการ
คุณพรทิพย์ อึ้งสกุล
รองประธานกรรมการ
 
คุณวสันต์ ปีติพีรกุล
กรรมการผู้จัดการ
 
คุณนิรันดร์ ณ.ลำปาง
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
 
คุณบัวเพ็ชร ปรางศ์สัจจะคุณ
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
 
คุณนัยนา ภู่งาม
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี
 
คุณ สมนึก ปีติพีรกุล
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
 
คุณ สิวัลย์ ทาทอง
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
 
คุณ สมชัย เปรโต
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงหน่วยผลิต