หน้าแรก
  สองทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ
บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต(1992) จำกัด เป็นบริษัทในเครือน่ำเฮงกรุ๊ปมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 569 ถ. พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 บนเนื้อที่กว่า 5 ไร่ โดยได้นำเนินธุรกิจผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจำหน่ายแก่หน่วยงานก่อสร้างทั่วไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 เป็นต้นมา
ปัจจุบันบริษัทฯมีหน่วยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จทั่วเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ให้การบริการอย่างทั่วถึงแก่หน่วยงานก่อสร้างทั่วไปและได้พัฒนาการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จให้อยู่ในระดับมาตรฐาน โดยทีมวิศวกรและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ด้วยกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน ตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ใช้เครื่องจักรอันทันสมัยซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กำหนดสัดส่วนผสมและควบคุมการผลิต มีห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์มาตรฐาน ตลอดจนการบริการด้านการขนส่งด้วยรถขนส่งมากกว่า 400 คันและรถปั๊มคอนกรีตอย่างพอเพียง
คอนกรีตผสมเสร็จของบริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992)จำกัด จึงเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างโดยทั่วไปทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน เพราะมั่นใจได้ในคุณภาพของคอนกรีตและบริการที่รวดเร็วฉับไวช่วยให้งานก่อสร้างของลูกค้าดำเนินไปตามเป้าหมายจวบจนบรรลุผลสำเร็จทุกงาน

หัวใจสำคัญของสินค้า
ปูนซีเมนต์:ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1 ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก. 15-2517 และมีการสุ่มตัวอย่างปูนซีเมนต์จากหน่วยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จทุกแห่งเพื่อทดสอบคุณภาพ
หินย่อย:ใช้หินที่มีความมแข็งแกร่ง มีขนาดและส่วนคละถูกต้องตามมาตรฐาน ASTM C33 ผลิตจากบริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือ น่ำเฮงกรุ๊ป โดยมีโรงย่อยหินระบบไร้ฝุ่นที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ มีกำลังการผลิต 1,000 ตันต่อชั่วโมง
ทราย:ใช้ทราย ที่มีขนาดและส่วนตามมาตรฐาน ASTM C33 โดยได้มาจากบ่อทรายสุพรรณบุรีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต(1992) จำกัด โดยการควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
น้ำ-น้ำยาผสมเพิ่ม:ใช้น้ำที่สะอาด ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน A ASHTO T26-27 หรือ ASTM C94-81และใช้น้ำยาผสมเพิ่มที่มีคุณภาพมาตรฐาน ASTM C494โดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติทุกครั้งก่อนนำมาใช้งาน

มาตรฐานสากล ISO
บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต(1992) จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมกิจกรรมการจัดการระบบคุณภาพมาตลอด โดยเฉพาะ นโยบายคุณภาพของบริษัท “คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ” ซึ่งเน้นในการจัดการผลิตให้ทุกขั้นตอนมีคุณภาพโดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ รวมถึงจัดการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องคุณภาพและการบริการ ที่ให้ลูกค้ามีความประทับใจในสินค้าบริษัทฯ
บริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องรับประกันและให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งนับวันจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับต่อการแข่งขัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น และเจตนาอย่างแน่วแน่ที่จะพัฒนาการผลิตคอนกรีตให้ทันสมัย และรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ISO 14001 ตามนโยบายสิ่งแวดล้อม “ คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ” อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องโดยสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรภายในองค์กร โดยบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง พัฒนากระบวนการผลิตและบริการ ในการปกป้อง ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคงไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ

ทุกขั้นตอนคือมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพเป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต(1992) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้จึงให้ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตเริ่มตั้งแต่การจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐานสากลทั้งปูนซีเมนต์หินย่อย-ทราย น้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีตจากนั้นนำวัตถุดิบที่ได้มาทำการชั่ง ตวง วัด และผสมผสานกันให้ได้สัดส่วนคุณสมบัติตามมารตฐาน ในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ซึ่งเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้วจะมีคุณสมบัติได้ตามมาตรฐานสากล เป็นที่เชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีตลอดมา

การพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง
จากการที่บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต(1992) จำกัดได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ถือเป็นการแสดงเจตนารมย์จากผู้บริหารและพนักงานทุกระดับขั้น ที่จะพัฒนาบริษัทฯให้มีความเป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวงการธุรกิจการก่อสร้าง ซึ่งนับเป็นก้าวที่สำคัญก้าวหนึ่งของบริษัทฯและในอนาคตบริษัทฯจะรักษาและพัฒนาการดำเนินการตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อประกันความพึ่งพอใจสูงสุดของลูกค้ารวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป