การพัฒนาพนักงาน


ด้านการพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพของพนักงาน

ในด้านทรัพยากรมนุษย์ NHC มีมุ่งมั่นให้บุคลากรมีคุณภาพสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างความเติบโตของ NHC อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง

บริหารจัดการ สรรหาทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพียงพอ จัดสวัสดิการ กิจกรรม เพื่อสร้างเสริมขวัญกำลังใจ รวมถึงสร้างกฎกติกาที่เป็นมาตรฐานสากล ตามกฎหมาย อย่างเป็นธรรม ให้เอื้อต่อการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

การบริหารจัดการ มีระบบการจัดการที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกันระหว่างทรัพยากรมนุษย์ เครื่องมือ และระบบการปฏิบัติงาน กับการผลิตสินค้าและบริการให้คุณภาพสูงอยู่เสมอ ทั่งทางตรงและทางอ้อมอย่างลงตัว พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถ มีความภาคภูมิใจที่และถือเป็นการรักษาทรัพยากรมนุษย์ และ

พัฒนาบุคลากรอย่างมีระบบ ให้มีความรู้ความสามารถ ตามบทบาทหน้าที่และมาตรฐานการทำงานที่กำหนด เพื่อให้ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งของตนเองและบริษัท ให้มีศักยภาพตอบสนองต่อการผลิตสินค้าและบริการ ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน อย่างยั่งยืน

การพัฒนาบุคลากรให้เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน ในทุกระดับ ให้มีโอกาสการเรียนรู้ค้นหาศักยภาพของตัวเองและบรรลุเป้าหมายในชีวิตการทำงานที่ต้องการ และสนับสนุนพนักงานโดยการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง มีระบบประเมินการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงตำแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้น เพื่อร่วมสร้างความสำเร็จและเติบโตไปพร้อมๆ กัน


ด้านกิจกรรมพนักงาน

NHC ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานให้รักสุขภาพ โดยจัดกิจกรรมกีฬาฟุตบอลประจำปี ฟุตบอลกระชับมิตรร่วมกับลูกค้า การตรวขสุขภาพประจำปี กิจกรรมพัฒนาทีมงานนอกสถานที่


ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

ผลการประกอบการของบริษัท NHC ในภาพรวมมีความมั่นคง ดำเนินการด้านผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม เป็นธรรม เป็นไปตามในตลาดแรงงาน ผลตอบแทนเป็นประจำและในระยะยาวที่มีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทจะจ่ายผลตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับพนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง รวมทั้งจัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ

นอกจากการจ่ายผลตอบแทนแล้ว บริษัทได้มีการดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่าง เหมาะสม อย่างสม่ำเสมอเท่าเทียม เพื่อให้สอดคล้อง กับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ชุดพนักงาน อุปกรณ์ปลอดภัยและสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติงาน การให้ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี กิจกรรมนอกสถานที่ เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น


ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

NHC มีการดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน โดยมีการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยฯ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการต่างๆที่เป็นมาตรฐานเพื่อทำให้เกิดระสิทธิภาพในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีในระดับสากล พนักงานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดการป้องกัน การควบคุม และการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติ การนำไปใช้อย่างถูกต้อง สำหรับพนักงานที่ได้รับชุดพนักงาน อุปกรณ์ปลอดภัยและสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติงาน รวมถึงสถานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างสม่ำเสมอ